Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Poročilo o kakovosti pitne vode
 za leto 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.

V letu 2019 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.104.045 m3 pitne vode. Vodo smo pridobivali iz 36 izvirov in vrtin. Povprečna izdatnost vseh virov je bila 95 l/s. Distribucija vode je potekala preko 71 vodohranov, 31 črpališč, 255 revizijskih jaškov in po 370 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 5 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 205 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2019

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2019 izvajali vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani notranjega nadzora in državnega monitoringa (vse NLZOH) je bilo odvzetih 172 vzorcev za mikrobiološko in kemijsko analizo pitne vode. Skupni delež neustreznih vzorcev je znašal 3 %. Na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2019 ni bilo potrebno izdati nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško smo poleg navedenega vzorčenja izvajali še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union d. o. o.

V zvezi z mikrobiološko kakovostjo pitne vode pripravlja letno poročilo za posamezno občino tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem poročilu so vključeni tudi tisti porabniki pitne vode, pri katerih se ne izvaja (GJS) oskrbe s pitno vodo, teh pa je v občini Laško 25 %.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2019 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu Codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

Učinkovit sistem kontrole kakovosti pitne vode temelji na načelih politike kakovosti in okoljske politike podjetja Komunala Laško d. o. o., za kar ima podjetje pridobljene in uveljavljene certifikate ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in HACCP.

V primeru pojava neustrezne pitne vode obveščanje poteka preko Radia Celje, spletnih strani Občine Laško in Komunale Laško ter preko oglasnih desk v večstanovanjskih objektih.

V letu 2019 je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

                                                     Komunala Laško

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Poročilo o kakovosti pitne vode
 za leto 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)