Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zakonodaja na področju komunalnih dejavnosti

Področna zakonodaja:
Zakon o varstvu okolja (prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS, št. 39/06)
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 51/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o. (Uradni list RS, št. 51/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 51/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško
(Uradni list RS, št. 94/2009)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 42/2008)

Gospodarjenje z odpadki:
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 61/11)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 61/11)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS št. 110/07)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 106/06)
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 34/08)
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01)
Uredba o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
(Uradni list RS, št. 78/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj
(Uradni list RS, št. 25/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 70/10)
Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
(Uradni list RS št. 104/09)
Uredba o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
(Uradni list RS št. 29/10)
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS št. 3/10)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS št. 39/10)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
(Uradni list RS št. 105/08)
Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
(Uradni list RS, št. 80/2011)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS št. 78/06)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS št. 72/07)
Uredba o spremembi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 32/09)
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 37/11)
Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
(Uradni list RS št. 34/08)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS št. 70/08)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS št. 108/09)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS št. 94/07)
Uredba o odpadkih
(Uradni list RS št. 103/11)
Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško (Uradni list RS št. 80/11)

Vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave in objektov skupne komunalne rabe:
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 41/2004)
Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993)
• Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 109/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 51/2012)
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 79/2012)
Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma
(Uradni list RS, št. 17/2010)

 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 109/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 66/2007)
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 24/2006)

Vzdrževanje kanalizacije:
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
(Uradni list RS, št. 18/2011)
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 45/2011)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 104/2011)
Sklep o določitvi cene čiščenja mobilno pripeljanih odpadnih fekalnih vod na čistilno napravo za uporabnike, ki ne sodijo v sistem pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe
(Uradni list RS, št. 96/2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/2006)
Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško ter o delni odpravi Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 35/2006)

Pogrebna in pokopališka dejavnost:
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 34/84, 40/02, 44/04, 65/05)
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Laško
(Uradni list RS, št. 40/02, 44/04, 65/05)

Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, 70/97)

Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:
Zakon o cestah (ZCes-1)
(Uradni list RS, št. 109/2010)
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/1998)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 78/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 78/2006)
Odlok o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 98/1999)
Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)
(Uradni list RS, št. 56/2008)

Upravljanje s stanovanji:
Stvarnopravni Zakonik
(Uradni list RS, št. 87/2002)
• Stanovanjski Zakon RS
(Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, št. 69/03)
• Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 60/09 in 87/2011)
Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
(Uradni list RS, št. 7/2010)
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
(Uradni list RS, št. 69/03 in 108/04 ZVKSES)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
(Uradni list RS, št. 11-467/04)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca