Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ravnanje z odpadki

Proces ravnanja z odpadki v občini Laško

Proces je sestavljen iz zbiranja in odvoza odpadkov ter obdelave odpadkov.

Zbiranje in odvoz odpadkov izvajamo s tremi smetarskimi vozili in enim samonakladalnim vozilom. Zbiramo predvsem mešane komunalne odpadke, mešano embalažo, biološko razgradljive odpadke, papir, steklo ter kosovne odpadke. Enkrat letno s premično zbiralnico zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev. Mešane komunalne odpadke, mešano embalažo in biološke odpadke zbiramo po sistemu od vrat do vrat, papir, steklo, tekstil in odpadno električno in elektronsko opremo pa po sistemu ekoloških otokov.

routa odvoza

Obseg odvoza odpakov

Obdelava odpadkov pa se izvaja v skladu s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem in zajema obdelavo odpadkov na sortirni liniji, ki deluje v okviru zbirnega centra Strensko. Na sortirni liniji obdelamo mešane komunalne odpadke tako, da iz njih izločimo večje kosovne odpadke, steklo in kovine. Preostanek odpadkov pa razvrstimo na dve frakciji. Ena frakcija se dodatno obdela na RCERO Celje, druga pa je namenjena za direktno odlaganje na regijskem odlagališču Bkovžlak. Naše odlagališče je bilo v maju 2017 zaprto. Za zaprtje smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje, ki nam nalaga tudi tridesetletni monitoring izcednih vod, podzemnih vod, vremenskih parametrov ter stanja rekultivacije in posedkov na odlagališču.

Za vse občane občine Laško obratuje tudi zbirni center Strensko, kjer lahko prepustite tudi druge vrste odpadkov, ki jih ni mogoče razvrstiti med odpadke, ki se redno odvažajo.

zbirni center

Zbirni center Strensko

Naši občani lahko za prepuščanje odpadkov uporabljajo:
• 1 zbirni center
• 6 zabojnikov za tekstil
• 11 zabojnikov za odpadno električno in elektronsko opremo
• 85 ekoloških otokov

zbiralnik tekstil

Zabojnik za tekstil

zbiralnik oe

Zabojnik za električno in elektronsko opremo

Naši cilji na področju ravnanja z odpadki so:
• Vsem občanom omogočiti vključitev v sistem odvoza odpadkov
• Dodatno postaviti ekološke otoke v mestnih središčih in na podeželju
• Zmanjševati količino odloženih odpadkov
• Povečati količine ločeno zbranih frakcij

Za zagotovitev zastavljenih ciljev moramo predvsem spoštovati zakonodajo na področju občine Laško in državne regulative:
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Laško
Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško
(Uradni list RS št. 80/11)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Ravnanje z odpadki