Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Obvestilo za lastnike kmetijskih gospodarstev (Laški bilten št.: 70/2019)

Konec junija se je zaključilo prvo triletno obdobje, v katerem so bila kmetijska gospodarstva oproščena plačila storitev, povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) za kmetijska gospodarstva.Obvestilo za lastnike kmetijskih gospodarstev

Še vedno veljajo določila 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015), ki pravi da so kmetijska gospodarstva oproščena plačila odvoza grezničnih gošč, v kolikor se blato obdela v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008), ki določa, da je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Po pretečenih treh letih pa morajo lastniki ponovno oddati poseben obrazec, kjer je zavedeno, kdaj je bila greznica izpraznjena, kdaj je bilo blato mešano z gnojevko in kdaj (po 6-tih mesecih) ter koliko (m3) ga je bilo uporabljeno kot gnojilo na kmetijskih površinah. V letošnjem letu je ponovno potrebno oddati vlogo za oprostitev plačila za naslednje triletno obdobje.

Vloga za oprostitev plačila storitev blata iz greznic mora vsebovati naslednje priloge:
- kopija subvencijske vloge (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, stalež rejnih živali),
- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (upravna enota ali kmetijska svetovalna služba),
- izpis iz registra živali (izda Služba za identifikacijo in registracijo).

V kolikor bo vloga popolna, izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., pri lastniku kmetijskega gospodarstva ne bo izvajalo praznjenja greznic, prav tako pa se lastniku ne bo mesečno zaračunavalo praznjenje. Uporabnik se s podpisom vloge zaveže, da bo po preteku treh let (do 30. 6. 2022) ponovno vložil vlogo za oprostitev plačila in dostavil obrazec o izvajanju praznjenj in mešanj grezničnih gošč z gnojevko. V nasprotnem primeru bomo kmetijsko gospodarstvo uvrstili v evidenco praznjenja greznic oz. MKČN in bo Občina Laško pričela z zaračunavanjem omenjenih storitev. Obrazec z vlogo je dostopen na naši spletni strani, vsa dodatna pojasnila pa zainteresirani uporabniki lahko dobijo preko telefona št. 03 734 44 19.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Obvestilo za lastnike kmetijskih gospodarstev (Laški bilten št.: 70/2019)