Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (Laški bilten št.: 66/2018)

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode sledi:
- aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo najpozneje do 31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje.
- Aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo pa najpozneje do 31. decembra 2023.
Aglomeracije so določene na podlagi podatkov o gostoti opremljenosti in skupni obremenitvi zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev.
Lastnik objekta na območju izven aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako da parametri onesnaženosti ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti: 150 KPK (kemijska potreba po kisiku) in 30 BPK5 (biokemijska potreba po kisiku).

Tudi v letošnjem letu bo na uradni strani Občine Laško javni poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, na katerega se bodo lahko prijavili vsi lastniki objektov, ki že imajo vgrajeno malo komunalno čistilno napravo.

Lastnik MKČN mora po vgradnji: - izpolniti Vlogo za vpis v evidenco MKČN (obrazec najdete na spletni strani JP Komunale Laško) in jo najpozneje v roku 15 dni po začetku obratovanja MKČN poslati izvajalcu javne službe skupaj z tehnično dokumentacijo o MKČN:
- oddati poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu z 28. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki se izvede le prvo leto obratovanja in ki se ga lahko naroči le pri pooblaščenemu izvajalcu prvih meritev (ZZV Celje, ERICO Velenje idr.), vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN.

- Najpozneje 30 dni po prejemu skladnega analiznega izvida morate izdelati Poročilo o prvih meritvah in kopijo poročila posredovati izvajalcu javne službe (JP Komunala Laško, d. o. o).

Kot lastnik oz. upravljavec MKČN lahko JP Komunalo Laško, d. o. o., pooblastite, da v vašem imenu izdela poročilo o prvih meritvah in vam po opravljenem terenskem ogledu zaračuna opravljeno storitev po veljavnem ceniku, saj v skladu z zakonodajo izdelava "Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE" ne sodi med naloge izvajalca javne službe.

V primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelanega pozitivnega poročila se vam upošteva znižana okoljska dajatev za 90%.

Izvajalec javne službe MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev in vam pregled zaračuna po veljavnem ceniku.

Pregled MKČN je osnova za znižanje plačevanja okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda).

Bojana Mastnak                       
JPKL

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (Laški bilten št.: 66/2018)