Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Navodila za uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) (Laški bilten št.: 62/2017)

V skladu z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15), z dne 18. 12. 2015 morajo vsi uporabniki MKČN v prvem letu obratovanja pri akreditiranem laboratoriju (Center za okolje in zdravje Celje, ERICO Velenje idr.) naročiti prve meritve iztoka iz naprave, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN.

Najpozneje 30 dni po prejemu skladnega analiznega izvida morajo uporabniki izdelati Poročilo o prvih meritvah in kopijo poročila posredovati izvajalcu javne službe (Komunala Laško).

Lastniki oz. upravljavci MKČN lahko pooblastijo Komunalo Laško, da v njihovem imenu izdela poročilo o prvih meritvah in opravljeno storitev zaračuna po veljavnem ceniku, saj v skladu z zakonodajo izdelava "Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE" ne sodi med naloge izvajalca javne službe in se obračuna posebej.
V primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelanega pozitivnega poročila se vsem lastnikom upošteva znižana okoljska dajatev za 90%.

Lastnik oz. upravljalec MKČN, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe (Komunali Laško):
  1. Omogočiti prevzem in odvoz blata (najmanj enkrat na tri leta);
  2. Omogočiti pregled naprave (izvajalec javne službe MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev);
  3. Pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN, najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja;
  4. Predložiti tehnično dokumentacijo (izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN in navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave).

Upravljavec MKČN je lahko lastnik MKČN, v kolikor sam upravlja MKČN, ali pooblaščeni izvajalec, ki ga lastnik MKČN pooblasti za upravljanje MKČN. Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno z navodili proizvajalca in tehnično dokumentacijo.

Lastnik oz. upravljavec MKČN mora v obratovalni dnevnik, v skladu z navodilom za obratovanje, ki ga prejme ob zagonu MKČN, od dobavitelja naprave med ostalim vpisovati pogostnost in količino naročenega praznjenja.

Vpisi v obratovalni dnevnik, skupaj z evidenčnimi listi o ravnanju z blatom, so pogoj za obračunavanje znižane okoljske dajatve.

Mala komunalna čistilna naprava (do 50 PE) lahko dobro deluje le na osnovi ustreznega vzdrževanja in primerne uporabe, k čemer največ pripomore lastnik sam.

Lastnik MKČN mora upoštevati sledeče:
  1. V kanalizacijo (MKČN in kanalizacijske jaške) se ne smejo metati snovi, ki se ne morejo hitro razgrajevati, kot so: cigaretni ogorki, palčke za ušesa, vate, plenice, vložki, ostanki hrane, kartona idr.
  2. V odtoke se ne sme zlivati barv, vnetljivih snovi, kislin, razredčil, motornih in drugih olj ter tekočin.
  3. Količina čistilnih sredstev ne sme presegati 0,1 l / dan.
  4. Za pranje perila in čiščenje je najbolje uporabljati pralne praške in čistilna sredstva v tekoči obliki, ker se lažje raztapljajo.lasko01

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Navodila za uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) (Laški bilten št.: 62/2017)