Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Namera o ustanovitvi služnosti

Javno podjetje KOMUNALA LAŠKO d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), naslednjoJPKL


N A M E R O
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.komunala-lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 2. 3. 2017 do vključno dne 16. 3. 2017.

Predmet ustanovitve služnostne pravice voženj in hoje po delu zemljišča, ki je v naravi asfaltirana dovozna cesta s parkirišči ob južni strani stavbe št. 140, v širini 7,0 m, v korist služnostnega upravičenca A. M. MIKLAVC, Tehnični pregledi, d.o.o. Nizka 21, 3332 Rečica ob Savinji, je naslednja nepremičnina v lasti Javnega podjetja KOMUNALA LAŠKO d.o.o.:

Številka parcele: 232/1  Katastrska občina: 1026 Laško

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere.

Opozorilo: Direktor Javnega podjetja KOMUNALA LAŠKO d.o.o. lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnostne pravice brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Tomaž Novak
 direktor

Dostavljeno:
•    oglasna deska in spletna stran
•    v zadevo

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca