Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Novosti na področju zimske službe v Laškem (Laški bilten št.: 75/2019)

Javno podjetje Komunala Laško je na osnovi novega Odloka o zimski službi v Občini Laško določena za izvajanje zimske službe na vseh občinskih cestah in javnih površinah ter gozdnih cestah javnega pomena. Gre za obseg 143 km lokalnih cest, 242 km javnih poti in ulic, 15 km nekategoriziranih cest, 35 km gozdnih cest javnega pomena in vseh javnih površin v okviru katerih je 9 km pločnikov ter 35.000 m2 parkirišč in trgov.

Prednostne naloge izvajanja službe določa Odlok in jih razvršča v tri prioritetne skupine cest:
• lokalne ceste, kjer se odvija avtobusni promet in šolski prevozi, ceste k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam, glavne lokalne ceste skozi naselja in prehodi za pešce
• pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine
• ostale javne poti, pomembnejše povezave, kjer se odvijajo šolski prevozi in izvaja odvoz odpadkov, gozdne ceste javnega pomena ter druge javne površine.

Za izvajanje zimske službe Javno podjetje Komunala Laško razpolaga z osmimi plužno posipnimi enotami (3 tovornimi vozili in 5 traktorji). Oprema zadošča za izvajanje zimske službe na vseh lokalnih cestah, vseh javnih površinah in pomembnejših javnih poteh, skupaj na preko 220 km cest in ulic. Na ostalih cestah pa bo pluženje in posip izvajalo 13 pogodbenih podizvajalcev z 21 plužno posipnimi enotami (1 tovorno vozilo in 20 traktorjev). Skupaj je za celoten obseg 475 km cest predvidenih 29 plužno posipnih enot.
Predvidevamo, da bomo v primeru povprečnih zimskih razmer, porabili približno 400 ton soli in 800 m3 posipnega gramoza. Trenutno je na naših deponijah na razpolago že 110 ton soli in 215 m3 gramoza, kar bo zadoščalo predvidoma za štiri akcije. Dobava posipnih materialov pa se bo tekom sezone izvajala sproti, skladno s potrebami glede na vremenske pogoje.

Ne glede, da bo Komunala Laško izvajala zimsko službo tudi po posameznih krajevnih skupnostih, v praksi to ne bo bistveno drugače. Izvajalci na skoraj vseh odsekih cest v KS so isti, razen v KS Marija Gradec in delno v KS Laško, vsi izvajalci pa so sedaj pogodbeni podizvajalci Komunale Laško in ne več KS. Ne glede, da bo poslej izvajanje zimske službe potekalo centralizirano preko Komunale Laško, bodo kot že doslej pomembno vlogo igrali predsedniki KS, ki bodo vključeni v vseh fazah od izvedbe do obračuna.
Na spletnih straneh Komunale Laško www.komunala-lasko.si je objavljen »Izvedbeni program zimske službe na lokalnih cestah v občini Laško 2019-2020«, kjer lahko dobite vse potrebne informacije glede izvajanja zimske službe na celotnem območju občine Laško.

Marjan Salobir             


zimska sluzba bilten st75
Izvajanje zimske službe

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Novosti na področju zimske službe v Laškem (Laški bilten št.: 75/2019)