Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 28.12.2021 od 12:00 ure do predvidoma 19:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod napaka1

Izvajanje zimske službe (Laški bilten št.: 87/2021)

Javno podjetje Komunala Laško na osnovi Odloka o zimski službi v Občini Laško izvaja zimsko službo na vseh občinskih cestah in javnih površinah ter gozdnih cestah javnega pomena. Gre za obseg 143 km lokalnih cest, 294 km javnih poti in ulic, 15 km nekategoriziranih cest, 23 km gozdnih cest javnega pomena in vseh javnih površin v okviru katerih je 9 km pločnikov ter 35.000 m2 parkirišč in trgov.

Prioritete izvajanja službe določa Odlok in jih razvršča v tri prioritetne skupine cest:
- lokalne ceste, kjer se odvija avtobusni promet in šolski prevozi, ceste k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam, glavne lokalne ceste skozi naselja in prehodi za pešce;
- pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine;
- ostale javne poti, pomembnejše povezave, kjer se odvijajo šolski prevozi in izvaja odvoz odpadkov, gozdne ceste javnega pomena ter druge javne površine.

Za izvajanje zimske službe Javno podjetje Komunala Laško razpolaga z 8 plužno posipnimi enotami (3 tovorna vozila in 5 traktorjev), s katerimi se izvaja zimska služba na vseh lokalnih cestah, vseh javnih površinah in pomembnejših javnih poteh v dolžini 220 km. Na ostalih cestah pa pluženje in posip izvaja 16 pogodbenih podizvajalcev s 24 plužno posipnimi enotami (2 tovorni vozili in 24 traktorjev). Za celoten obseg vseh cest je skupaj predvidenih 32 plužno posipnih enot.

Predvidevamo, da bomo v primeru povprečnih zimskih razmer, porabili približno 400 ton soli in 800 m3 posipnega gramoza. Dobava posipnih materialov se bo tekom sezone izvajala sproti, skladno s potrebami glede na vremenske pogoje.

Na spletnih straneh Komunale Laško www.komunala-lasko.si je objavljen »Izvedbeni plan zimske službe v občini Laško 2021-2022«, kjer zainteresirani lahko dobijo vse informacije glede izvajanja zimske službe.

zimska sluzbaIzvajanje zimske službe

                                               Borut Škegro

Občani z veseljem sodelujejo pri praznični okrasitvi Laškega (Laški bilten št.: 87/2021)

Z vstopom v veseli, praznični december, je potrebno poskrbeti tudi za praznično osvetlitev mesta. Pri tem vsako leto z velikim veseljem sodelujejo tudi naši občani, ki v ta namen darujejo smreke in smrečice iz svojih gozdov in vrtov, predvsem tiste, ki jih želijo odstraniti iz varnostnih in drugih razlogov.

Vsled tega se iskreno zahvaljujemo občanom, ki so letos in nekateri tudi že v preteklih letih, pomagali pri izvedbi novoletnih okrasitev. Letošnja zahvala gre Branku Kunšku iz Valentiničeve ceste in Marjanu Plahuti iz Velikega Širja.

Obema se v našem imenu kot tudi v imenu Občine Laško zahvaljujemo, vse ostale občane, ki v letošnjem letu pri tej akciji niso sodelovali pa vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.logotip jp komunala lasko m

                                              Marko Klinar

Nov Zakon o varstvu okolja v pripravi (Laški bilten št.: 87/2021)

V pripravi je nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki v slovenski pravni red med drugim prenaša določila evropske direktive o odpadkih. Glavni cilji so izboljšati ravnanje z odpadki, spodbujati inovacije pri recikliranju odpadkov in čim bolj omejiti odlaganje odpadkov na odlagališčih. Za doseganje teh ciljev so določeni okoljski cilji predelave in recikliranja odpadkov ter zmanjšanja njihovega odlaganja. Uvedeni sta načeli “onesnaževalec plača” in “proizvajalčeva razširjena odgovornost”. Skladno s tem bodo po sprejemu zakona proizvajalci zavezani h kritju vseh stroškov, ki nastanejo z zbiranjem in obdelavo odpadkov, ki so podvrženi proizvajalčevi razširjeni odgovornosti. To pomeni temeljito spremembo v kritju stroškov zbiranja odpadkov in temu ustrezno razbremenitev komunalnih položnic, saj trenutno stroške zbiranja komunalnih odpadkov pokrivajo uporabniki javne službe zbiranja komunalnih odpadkov preko položnic, medtem ko proizvajalci pokrivajo predvsem stroške obdelave odpadkov. Po uveljavitvi zakona pa bodo proizvajalci obvezani kriti celotne stroške zbiranja in obdelave teh odpadkov (odpadna embalaža, odpadne nagrobne sveče, odpadna električna in elektronska oprema, baterije, gume, zdravila in fitofarmacevtska sredstva).

Opredeljeni so tudi stranski proizvodi (kot snovi ali predmeti, ki izhajajo iz proizvodnih procesov, katerih glavni cilj ni proizvodnja teh proizvodov) ter merila za prenehanja statusa odpadka, ki določajo, kdaj odpadki prenehajo biti odpadki. Vse omenjeno je vsaj na temeljni ravni zakonska vsebina in ni več primarno predmet podzakonskega urejanja.

Za občane pa je najbolj pomembno, da zakon od vseh deležnikov zahteva ravnanje z odpadki brez ogrožanja zdravja ljudi in okolja, brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali.logotip jp komunala lasko m

                                               Tomaž Novak, direktor 
                                              Vir: Zbornica komunalnega gospodarstva

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca