Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Občani z veseljem sodelujejo pri praznični okrasitvi Laškega (Laški bilten št.: 75/2019)

Z vstopom v veseli, praznični december, je treba poskrbeti tudi za praznično osvetlitev mesta. Pri tem vsako leto z velikim veseljem sodelujejo tudi naši občani, ki v ta namen darujejo smreke in smrečice iz svojih gozdov in vrtov, predvsem tiste, ki jih želijo odstraniti iz varnostnih in drugih razlogov.

Zaradi tega se iskreno zahvaljujemo občanom, ki so letos in nekateri tudi že v preteklih letih pomagali pri izvedbi novoletnih okrasitev. Zahvala gre Jožefu Ojsteršku iz Marija Gradca, Robertu Plevniku iz Kidričeve ulice in Alojzu Požlepu iz Velikega Širja.

Vsem se v imenu Komunale Laško kot tudi v imenu Občine Laško zahvaljujemo, vse ostale občane, ki v letošnjem letu pri tej akciji niso sodelovali, vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.

Marko Klinar              

okrasitev bilten st75

Energetske obnove večstanovanjskih stavb v upravljanju Komunale Laško (Laški bilten št.: 75/2019)

Vsako leto, že skoraj deset let zapored, na objektih, ki so v našem upravljanju, na željo etažnih lastnikov, poskrbimo za organizacijo in izvedbo toplotne izolacije fasade. V letu 2019 smo se tako lotili projekta toplotne izolacije večstanovanjskega objekta na Trubarjevi ulici 26 in Poženelovi 5 v Laškem.

Na Poženelovi 5 so lastniki za celotno obnovo namenili 80.255,16 evrov, od EKO sklada so prejeli 13.144,76 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost investicije na objektu Trubarjeva ulica 26 je znašala 84.309,00 evrov, od tega je bilo odobrenih nepovratnih sredstev EKO sklada 15.625,60 evrov. Ostali del investicije bodo lastniki v obdobju petih let odplačali z najemom kredita na rezervni sklad pri Komunali Laško.

V prihajajočih letih bo toplotna izolacija fasade izvedena še na vsaj 5 objektih, saj se lastniki zavedajo, da lahko le z energetsko obnovo objekta dosežejo bistveno zmanjšanje stroškov ogrevanja.

Dragica Levstik              

pozenelova5 bilten 75 2019
Poženelova 5, Laško

trubarjeva26 bilten 75 2019
Trubarjeva ulica 26, Laško

Sožalnica je novost pri izvajanju pogrebne dejavnosti (Laški bilten št.: 75/2019)

V sklopu akcije Manj sveč za več okolja Komunala Laško, kot izvajalec pogrebne dejavnosti na pokopališčih Občine Laško, z uporabo sožalnice uvaja dodatno storitev. Ob odhodu svojcev, znancev ali prijateljev se pogosto pojavi vprašanje, kako pristopiti do žalujočih, kaj jim reči in kaj podariti. Prva misel je gotovo aranžma sveč in cvetja, pri čemer se vedno poraja vprašanje, ali je to najboljša rešitev?

Možnost izbire zdaj nudi sožalnica, ki je namenjena zbiranju žalnih voščilnic in v katero lahko diskretno dodamo še kak evro ter tako svojcem v najtežjih trenutkih pomagamo. Na eni strani s tem obujamo solidarnost in moč skupnosti v najtežjih trenutkih, na drugi strani zmanjšujemo nepotrebno obremenjevanje okolja, finančno obremenitev in čustveno stisko svojcev zaradi dolgotrajnega hranjenja sožalnih aranžmajev.

Sožalnica je posebna skrinjica z vgrajenim sefom, ki se uporablja na pogrebih (v mrliški vežici) in je namenjena zbiranju sožalnih vizitk, s katerimi se svojcem sporočajo sožalje in misli ob slovesu ali pa podari poljubna vsota denarja namesto običajnih sveč, cvetja in drugih sožalnih aranžmajev. Vizitko se odda v skrinjico, s čimer je zagotovljena popolna diskretnost. Podarjeni znesek je namenjen svojcem umrlega in mnogokrat pomaga pri finančnih težavah, ki jih ima družina ob boleči izgubi.

Kaj morate storiti? Na poslovilno slovesnost prinesete žalno voščilnico, v katero napišete sožalje in mogoče dodate še denarni prispevek, ki bi ga sicer namenili za sožalni aranžma v obliki sveč ali cvetja. S tem boste pomagali svojcem, saj so stroški pogrebnih storitev visoki in predstavljajo za svojce dodatno breme ob že tako hudi stiski ob izgubi ljubljene osebe. Žalno voščilnico ob prihodu v mrliško vežico vstavite v sožalnico, v kateri je zaklenjen sef za zbiranje žalnih voščilnic, ki jih po končanem pogrebu iz sefa prevzamejo svojci z vso njegovo vsebino.
Marko Klinar             
sozalnica bilten 75 2019

Novosti na področju zimske službe v Laškem (Laški bilten št.: 75/2019)

Javno podjetje Komunala Laško je na osnovi novega Odloka o zimski službi v Občini Laško določena za izvajanje zimske službe na vseh občinskih cestah in javnih površinah ter gozdnih cestah javnega pomena. Gre za obseg 143 km lokalnih cest, 242 km javnih poti in ulic, 15 km nekategoriziranih cest, 35 km gozdnih cest javnega pomena in vseh javnih površin v okviru katerih je 9 km pločnikov ter 35.000 m2 parkirišč in trgov.

Prednostne naloge izvajanja službe določa Odlok in jih razvršča v tri prioritetne skupine cest:
• lokalne ceste, kjer se odvija avtobusni promet in šolski prevozi, ceste k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam, glavne lokalne ceste skozi naselja in prehodi za pešce
• pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine
• ostale javne poti, pomembnejše povezave, kjer se odvijajo šolski prevozi in izvaja odvoz odpadkov, gozdne ceste javnega pomena ter druge javne površine.

Za izvajanje zimske službe Javno podjetje Komunala Laško razpolaga z osmimi plužno posipnimi enotami (3 tovornimi vozili in 5 traktorji). Oprema zadošča za izvajanje zimske službe na vseh lokalnih cestah, vseh javnih površinah in pomembnejših javnih poteh, skupaj na preko 220 km cest in ulic. Na ostalih cestah pa bo pluženje in posip izvajalo 13 pogodbenih podizvajalcev z 21 plužno posipnimi enotami (1 tovorno vozilo in 20 traktorjev). Skupaj je za celoten obseg 475 km cest predvidenih 29 plužno posipnih enot.
Predvidevamo, da bomo v primeru povprečnih zimskih razmer, porabili približno 400 ton soli in 800 m3 posipnega gramoza. Trenutno je na naših deponijah na razpolago že 110 ton soli in 215 m3 gramoza, kar bo zadoščalo predvidoma za štiri akcije. Dobava posipnih materialov pa se bo tekom sezone izvajala sproti, skladno s potrebami glede na vremenske pogoje.

Ne glede, da bo Komunala Laško izvajala zimsko službo tudi po posameznih krajevnih skupnostih, v praksi to ne bo bistveno drugače. Izvajalci na skoraj vseh odsekih cest v KS so isti, razen v KS Marija Gradec in delno v KS Laško, vsi izvajalci pa so sedaj pogodbeni podizvajalci Komunale Laško in ne več KS. Ne glede, da bo poslej izvajanje zimske službe potekalo centralizirano preko Komunale Laško, bodo kot že doslej pomembno vlogo igrali predsedniki KS, ki bodo vključeni v vseh fazah od izvedbe do obračuna.
Na spletnih straneh Komunale Laško www.komunala-lasko.si je objavljen »Izvedbeni program zimske službe na lokalnih cestah v občini Laško 2019-2020«, kjer lahko dobite vse potrebne informacije glede izvajanja zimske službe na celotnem območju občine Laško.

Marjan Salobir             


zimska sluzba bilten st75
Izvajanje zimske službe

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca