Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

O težavah z odpadnim blatom iz čistilnih naprav (Laški bilten št.: 82/2021)

Upravljavci čistilnih naprav po Sloveniji so v vse večjih težavah. Vse bolj jih teži vprašanje: Kaj narediti z odpadnim blatom iz čistilnih naprav? Ne samo, da se čistilne naprave polnijo z blatom, polnijo se tudi rezervne skladiščne kapacitete. Posledično pa to vse bolj obremenjuje okolje. Po medijih vse prevečkrat spremljamo za naravo in okolje nevarne zgodbe, po katerih prihaja do nevarnega odlaganja na črna odlagališča. In zakaj država tako pozno pristopa k temu problemu?logotip jp komunala lasko m

Še do pred kratkim smo v Sloveniji večino odpadnega blata izvozili na Madžarsko, kamor pa so blato vozili tudi iz drugih držav in je zato tudi pri njih to šlo čez vse meje, kar je posledično pripeljalo do množičnih odpovedi pogodb za zbiranje muljev iz čistilnih naprav.

Slovenci smo ga k njim izvozili kar 87 odstotkov, zato je njihova odločitev, da ga nočejo več, postavila našo državo na trdna tla. Po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva je stanje trenutno tako, da 26 od 55 upravljavcev čistilnih naprav nima več prevzemnika, ki bi prevzel in odpeljal mulj. Ostale čaka podoben scenarij v naslednjih mesecih, ko se jim iztečejo pogodbe. Podatki se sicer nanašajo zgolj na tiste upravljavce, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva. V Sloveniji imamo sicer 127 izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, večina ima v upravljanju tudi večje ali manjše čistilne naprave. "Natančnih podatkov za vse izvajalce nimamo. Večina pa po naši oceni že ima ali bo imela v kratkem težave zaradi neprevzemanja odvečnega blata," je opozoril direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva Iztok Rozman.

Ker neodvažanje blata lahko pomeni zaustavitev čistilnih naprav in iztekanje odpadnih voda v reke, je odstranjevanje tega blata bistvenega pomena za delovanje čistilnih naprav. Posledice, in tudi to, kdaj bodo nastopile, so odvisne od mnogih dejavnikov. Na primer, do kdaj imajo posamezni izvajalci zagotovljeno odstranjevanje odvečnega blata in ali imajo možnosti začasnega skladiščenja. Nekateri namreč te možnosti sploh nimajo, drugi imajo časovno omejene možnosti. "Tudi pri začasnem skladiščenju blata ne moremo povsem izključiti negativnih posledic za okolje. Končna posledica je seveda lahko nedelovanje čistilne naprave in iztekanje neprečiščene odpadne vode v vodotoke," je še poudaril Rozman.

Zagotovo bo zgodba postala še bolj zanimiva in se še bolj dotaknila tudi naše lokalne sredine. V Komunali Laško se zavedamo te problematike in čeprav ne upravljamo s čistilno napravo, ki je predmet koncesijskega razmerja z družbo WTE, smo že pred leti predlagali rešitev v smeri izdelave kompozitnih materialov, pa takrat zanjo ni bilo posluha. Glede na izpostavljeno problematiko pa je napočil čas, da skupaj z Občino Laško, Pivovarno Laško Union in WTE-jem poiščemo okolju in občanom najboljšo pot.

                                              Tomaž Novak, direktor
                                              Vir: 24ur.com, Zbornica komunalnega gospodarstva

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020 (Laški bilten št.: 82/2021)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško, izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v občini Laško.

V letu 2020 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.104.943 m3 pitne vode. Vodo smo v letu 2020 pridobivali iz 40 izvirov in vrtin. Povprečna izdatnost uporabljanih virov je bila 81,5 l/s. Distribucija vode je potekala preko 72 vodohranov, 31 črpališč in po 372 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 7 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 205 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2020

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2020 izvedli vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani notranjega nadzora in državnega monitoringa (vse NLZOH) je bilo odvzetih 169 vzorcev za mikrobiološko in kemijsko analizo pitne vode. Skupni delež neustreznih vzorcev je znašal 1,8 %, vendar na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2020, ni bilo potrebno izdati nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško, smo poleg navedenega - zakonsko obveznega vzorčenja, izvajali tudi v letu 2020 še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union, d. o. o.

V zvezi z mikrobiološko kakovostjo pitne vode pripravlja letno poročilo za posamezno občino tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem poročilu so vključeni tudi tisti porabniki pitne vode, pri katerih se ne izvaja (GJS) oskrba s pitno vodo, teh pa je v občini Laško 24 %.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2020 uspešno opravili recertifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

V primeru pojava neustrezne pitne vode, vas bomo obveščali preko Radia Celje, preko spletne strani Občine Laško in Komunale Laško ter preko oglasnih desk.

V letu 2020 je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

                                              Komunala Laško

9001 14001 HACCP   Excellent SME 2

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 17.2.2021 od 14:00 ure do predvidoma 20:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Nove letošnje pridobitve Komunale Laško (Laški bilten št.: 81/2020)

Komunala Laško je tekom letošnjega leta kljub težki situaciji v času epidemij s koronavirusom, uspela realizirati začrtane cilje iz letošnjega gospodarskega načrta ter s tem v skladu izvedla nabavo novih osnovnih sredstev. Z novimi pridobitvami bomo lažje izvajali tako investicijsko vzdrževalna dela po posameznih dejavnostih, kakor tudi izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja. Glede na zimsko obdobje, v katerem se nahajamo, pa bo večina novih vozil oz. delovnih strojev vključenih v izvajanje zimske službe.

nova vozila jpkl 1
Tovorno vozilo IVECO in tovorno vozilo MITSUBISHI
nova vozila jpkl 2
Traktor New Holland
nova vozila jpkl 3
Tovorno vozilo za posebne namene Mecedens Benz Unimog

Letos smo v podjetju na osnovi javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo pridobili naslednja osnovna sredstva:
- tovorno vozilo s prekucnim kesonom IVECO 3450, 118 kW, 2.998 cm3, v vrednosti 32.750 EUR,
- tovorno vozilo s podaljšano kabino MITSUBISHI L200 DC 4WD, 110 kW, 2.268 cm3, v vrednosti 24.107 EUR,
- traktor New Holland T6.160, 110 kW, 6.728 cm3, v vrednosti 84.029,
- rabljeno tovorno vozilo za posebne namene Mercedens Benz Unimog U400, 170 kW, 6.374 cm3, v vrednosti 39.900 EUR, v skupni vrednosti 180.786 eur brez DDV.

Komunala Laško je s temi novimi pridobitvami posodobila svoj avto-strojni vozni park. V podjetju si bomo še naprej prizadevali, da bomo ob pomoči nadzornega sveta in občine, ne glede na težke gospodarske razmere, s skupnimi močmi še naprej skrbeli za kakovostno izvajanje komunalnih storitev za naše občane in hkrati uspešno zasledovali razvojne cilje podjetja.

                                              Tomaž Novak, direktor

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca