Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nova sodobna kombinirka – rovokopač (Laški bilten št.: 74/2019)

Komunala Laško je sredi letošnjega leta izvedla javno naročilo za dobavo novega gradbenega stroja rovokopača oz. kombinirke. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje TERRA JCB, d. o. o., iz Ljubljane. Vrednost naložbe je znašala 99.999 EUR brez DDV. Dobava je bila konec septembra, in sicer en mesec pred iztekom pogodbenega roka, kar omogoča, da se v zadnjih mesecih letošnjega leta s to novo pridobitvijo v lastni režiji opravi večino gradbenih del pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega omrežja.

V ceni investicije je bila dobava novega rovokopača JCB 4CX SiteMaster Turbo ECO, z motorjem z močjo 80 KW in delovno prostornino 4.000 cm3 s petletnim splošnim garancijskim rokom oz. 3.000 delovnih ur, s »Powershift« menjalnikom, pogonom na vsa 4 kolesa (4x4) z možnostjo bočne vožnje (pasji hod), servo zavorami, teleskopsko kopalno roko, avtomatsko izravnavo sprednje odpiralne nakladalne žlice z nožem, viličarsko opremo, mehansko hitro spojko za menjavo orodij na kopalnem delu ter z »AEC - Joystick« komandami za nakladalni in kopalni del. Poleg standardne opreme ima rovokopač tudi nagibno planirno žlico in hidravlično kladivo. Gre za največji model “kombinirke”, ki je na trgu, in je rezultat izkušenj vodilnega proizvajalca rovokopačev. Poleg izredne zmogljivosti in učinkovitosti ga odlikujeta tudi udobna in varna uporaba. Tehnično dodelan pogonski motor in poseben filter goriva zmanjšuje izrabo motorja, podaljšuje njegov rok trajanja, odlikuje ga tudi nizka poraba goriva.

Komunala Laško je z nabavo nove kombinirke še dodatno razširila svoj avtostrojni vozni park. Z novo kombinirko se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela na področju vodovodnega omrežja, javnih cest in javnih površin. Poleg tega pa bo kombinirka (poleg obstoječe) namenjena tudi za izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja ter intervencijska in druga dela.

Tomaž Novak, direktor              

JCB 4CX
Nova kombinirka – rovokopač JCB 4CX

Novosti na področju ravnanja z odpadki (Laški bilten št.: 74/2019)

V preteklosti smo vse zbrane komunalne odpadke obdelali na sortirni napravi v sklopu zbirnega centra. Komunalni odpadki so se ločili na dve glavni frakciji, na t. i. lahko in težko frakcijo. Lahka frakcija je prvi fazi obdelave na sortirni liniji dobila klasifikacijo nekomunalnega odpadka, težka frakcija pa je obdržala klasifikacijo komunalnega odpadka.

S prvim julijem je stopil v veljavo nov cenik SIMBIA za obdelavo odpadkov. Največja sprememba, ki je vplivala na naše poslovanje, je bila dvig cene obdelave nekomunalnih odpadkov. Obdelovalec SIMBIO je ceno dvignil iz 87,03 EUR/t na 130,00 EUR/t. Zaradi dviga cene in s tem povezanega povišanja stroškov za obdelavo, je delovanje sortirne linije postalo nerentabilno. Zato od septembra dalje vse zbrane komunalne odpadke vozimo na obdelavo direktno na RCERO Bukovžlak pri Celju, kjer se odpadki obdelajo po ceni za komunalne odpadke (87,03 EUR/t). Da bi lahko cena za občane ostala nespremenjena in da bi bilo področje ravnanja z odpadki čimbolj smotrno in učinkovito, smo takoj pristopili k racionalizaciji in optimizaciji zbiranja in odvoza odpadkov, za kar računamo, da nam bo v nadaljevanju prineslo ustrezne prihranke, s katerimi bomo ublažili prehod na nov režim obratovanja.

Glede na vse opisane spremembe, naprošamo vse uporabnike komunalnih storitev, da odpadke ločujejo v skladu z veljavnimi navodili. Občasno namreč še vedno opažamo, da se ob individualnih posodah, predvsem pa pri skupinskih posodah ter tudi na pokopališčih in ekoloških otokih pojavljajo kosovni in drugi odpadki, ki niso primerni za prevzem. Teh odpadkov v sklopu rednega odvoza odpadkov v prihodnosti ne bomo več avtomatično odvažali, ampak bodo zaznane kršitve predhodno reševale pristojne inšpekcijske službe.
Novosti na ravnanju z odpadki1 Novosti na ravnanju z odpadki2
Novosti na ravnanju z odpadki3
Primeri kršitev napačnega odlaganja odpadkov

Pomembno navodilo za občane
Pred prepuščanjem odpadka na prevzemnih mestih se je najprej potrebno prepričati, če ta odpadek sploh sodi tja (spletna povezava za pomoč občanom: http://www.komunala-lasko.si/abecednik/). V kolikor se odpadek lahko odda, ga je potrebno predhodno volumsko zmanjšati (primer: škatlo pred odlaganjem ustrezno zložiti/sploščiti) in ga odložiti v namenski zabojnik. Vse ostale odpadke: kosovni odpadki (kavč, omara, stol, miza, okno, vzmetnica, cev za zalivanje idr.), avtomobilske gume, električna in elektronska oprema (računalnik, monitor, tv, telefon, mali gospodinjski aparati, igrače na baterije, varčne žarnice), bela tehnika (hladilnik, zamrzovalna skrinja, pralni stroj …), nevarni odpadki (jedilno olje, škropiva, barve in laki), biološko razgradljivi odpadki (večje količine pokošene trave, rezanega cvetja …), tekstil (obleke, čevlji, drug tekstil) z izjemo gradbenih odpadkov pa lahko občani brezplačno oddate na našem zbirnem centru.

Andrej Ilijevec              

Vloge za greznice za kmetijska gospodarstva (Laški bilten št.: 74/2019)

Konec junija se je iztekel rok za oddajo vlog za oprostitev plačila odvoza grezničnih gošč za kmetijska gospodarstva. Po pregledu oddanih vlog je bilo ugotovljeno, da več kot polovica upravičencev, ki so že uživali to olajšavo v preteklih treh letih, ponovnih vlog ni oddala, predpisi pa ne omogočajo avtomatičnega podaljšanja, saj je treba k vlogi predložiti ustrezna dokazila. Vse tiste uporabnike, ki ponovnih vlog niso oddali ali pa so njihove vloge kljub pozivu za dopolnitev nepopolne ali pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, obveščamo, da jim bo Občina Laško po preteku enomesečnega podaljšanja roka, začela zaračunavati storitev odvoza grezničnih gošč, ki ga bo izvedla Komunala Laško v naslednjem triletnem obdobju. Obrazec z vsemi pripadajočimi prilogami je mogoče oddati osebno ali po pošti na naslov Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., Podšmihel 1e, 3270 Laško še v roku 30 dni po objavi v biltenu. Obrazec za oddajo vloge je dostopen tudi na spletni strani www.komunala-lasko.si ali pa na sedežu podjetja.BILTEN74

Gorazd Kunšek              

Vzdrževanje javnih cest (Laški bilten št.: 74/2019)

Septembra nas je poleg vseh letošnjih ujm, ponovno zajelo močnejše neurje, ki je močno poškodovalo asfaltna vozišča, makadamske odseke in velik del bankin na širšem območju občine Laško. Najhujše poškodbe so nastale na cestah v Stopcah in Radobljah, poškodovanih pa je bilo tudi precej drugih cestnih odsekov. Cesta Radoblje-Rimske Toplice je bila zaradi večjih nanosov gramoza in zemlje iz zaledja zaprta dva dni.

Na področju vzdrževanja cest smo avgusta začeli z izvedbo asfaltnih muld, ki jih po novem izvajamo sami s pomočjo nove pridobitve eliptičnega valjarja za valjanje muld. V dosedanjem obdobju smo izvedli že preko 500 m asfaltnih muld, približno toliko pa jih načrtujemo še v nadaljevanju, predvsem na tistih cestnih odsekih, kjer največkrat prihaja do udora bankin.

Borut Škegro              

Vzdrzevanje cest1 BILTEN74 Vzdrzevanje cest2 BILTEN74
Poškodbe po septembrskem neurju

Vzdrzevanje cest3 BILTEN74 Vzdrzevanje cest4 BILTEN74
Izdelava asfaltnih muld

Varovanje vodovarstvenega območja (Laški bilten št.: 74/2019)

Že samo ime pove, da smo v območju, kjer je še prav posebej treba paziti na varovanje okolja in posledično na pitno vodo.

Nedavni dogodki na vodovarstvenem območju vodovoda Rižana (Koper), ko je v podtalnico odteklo približno 10.000 litrov kerozina, so nas opozorili, kako ranljiva je narava na območju izvirov pitne vode.

V občini Laško imamo za potrebe varovanja pitne vode sprejet Odlok o varstvu pitne vode na območju občine Laško, s katerim so za vire javnega vodovoda v našem upravljanju opredeljeni vodovarstveni pasovi.

Na cestah in poteh, ki vodijo skozi posamezno vodovarstveno območje, so postavljene opozorilne table, ki nas opozarjajo, da se nahajamo v vodovarstvenem območju. V neposredni bližini zajetij pa so v večini primerov - kjer je tehnično možno, postavljene ograde, ki še dodatno ščitijo samo zajetje.

Sprejeti odloki, opozorilne table in ograde nas le opozarjajo, da smo v posebno ranljivem okolju in kako ravnati ter se vesti, da ne povzročimo naravnih nesreč, pa tudi kako ravnati, če pride do nesreče v vodovarstvenem območju. Za bolj nazorno predstavo, kaj pogosto predstavlja nevarnosti za vodne vire, pa so naslednji primeri:
• izvajanje gozdarskih del s poškodovanimi stroji, ki spuščajo olje ali druge nevarne snovi,
• uporaba neustreznih mazilnih sredstev pri motornih žagah,
• izvajanje kmetijske dejavnosti v nasprotju s kmetijskimi načrti,
• parkiranje prevoznih sredstev v območju vodovarstvenega območja (gobarji, sprehajalci idr.),
• odlaganje odpadkov v območju vodovarstvenega pasu,
• molk v primeru izlitja nevarne snovi v vodovarstvenem pasu (neobveščanje).

Kot izvajalec dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Laško, pozivamo vse, ki s svojim ravnanjem kakorkoli posegajo v vodovarstveno območje, da upoštevajo vsa navodila in zahteve ter predvsem, da se zavedajo, da s svojimi nepremišljenimi dejanji lahko povzročijo onesnaženje ali celo zastrupitev pitne vode, ki jo pijemo vsi, tudi povzročitelji.

Ivan Verbovšek              
    
Vodovarstveno obmocje 10 2019

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca