Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zmanjševanje odpadkov (Laški bilten št.: 76/2020)

V Sloveniji je bilo v preteklem letu veliko pozornosti namenjene ponovni uporabi odpadkov, s poudarkom na treh vrstah odpadkov: kosovni odpadki, odpadni tekstil in odpadna oblačila ter odpadna embalaža. Preprečevanje nastajanja odpadkov je zagotovo najbolj zaželena oblika vedenja pri ravnanju z odpadki, saj je najboljši odpadek namreč tisti, ki ga ni. Obstajajo pa številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov, eden izmed bolj učinkovitih je tudi njihova ponovna uporaba.
logotip jp komunala lasko m
Iz statističnih podatkov izhaja, da v Sloveniji ločeno zberemo le nekaj odstotkov od skupne količine uvoženega tekstila in oblačil, za glavni in pretežni delež pa sploh ne vemo kje je oziroma kam izginja. Problematični so tudi kosovni odpadki, saj med odpadki konča veliko kosov pohištva in drugih predmetov, ki bi jim lahko z majhnimi spremembami podaljšali življenjsko dobo, velik delež teh odpadkov pa konča tudi na divjih odlagališčih po vsej Sloveniji. V centrih ponovne uporabe iz starih izdelkov, pohištva in oblek pripravijo vsako leto 250 ton uporabnih kosov za nadaljnjo uporabo, kar je sicer lep zgled v evropskem merilu, a težava je v tem, da je trg premajhen in da primanjkuje sistemske podpore za tako dejavnost.

Zbornica komunalnega gospodarstva se je konec preteklega leta ob zadnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov odločila za akcijo, ki ni potekala v obliki dogodkov, temveč v obliki komunikacije na družbenih omrežjih. V akciji Ponovno uporabo spremenimo v navado je s pomočjo družbenih omrežij delila izkušnje posameznikov, ki filozofijo ponovne uporabe in odgovornega vedenja uspešno udejanjajo v vsakdanjem življenju ter na ta način k sodelovanju povabila množico sledilcev ter za ponovno uporabo navdušila veliko prebivalcev širom Slovenije.


                                                 Tomaž Novak, direktor
                                                 Vir: Zbornica komunalnega gospodarstva

Ravnanje z odpadki v letu 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)

Komunala Laško je v preteklem letu kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki zbrala 1.896 ton mešanih komunalnih odpadkov (MKO), 424 ton kosovnih odpadkov, 77 ton biološko razgradljivih odpadkov, 22 ton odpadnih nagrobnih sveč, 680 ton odpadne embalaže, 156 ton stekla in 119 ton papirja. Do septembra smo prvo fazo obdelave odpadkov izvajali na našem zbirnem centru Strensko.

Zaradi spremenjene cenovne politike RCERO Celje in s tem povezanega izrednega povečanja cen obdelave odpadkov s strani družbe Simbio, se obdelava oz. sortiranje mešanih komunalnih odpadkov na zbirnem centru Strensko v letu 2020 ne bo več izvajalo.

Cilj v letošnjem letu je, da glede količin zbranih odpadkov ostanemo na primerljivih količinah kot v zadnjih letih in tako zagotovimo stabilno delovanje procesa ravnanja z odpadki.

Od januarja dalje je v veljavi spremenjen delovni čas na zbirnem centru Strensko.

Po novem je zbirni center odprt v naslednjih terminih:
- torek in petek od 9. do 15. ure,
- sreda in četrtek od 14. do 20. ure in
- sobota od 8. do 14. ure.

V času obratovalnih ur zbirnega centra lahko gospodinjstva, ki so vključena v sistem odvoza odpadkov, brezplačno prepuščajo komunalne odpadke (vse tiste odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih). Odpadke je potrebno prepuščati v ustreznih zabojnikih v skladu s podanimi navodili zaposlenega delavca na zbirnem centru. Odpadki, ki se zbirajo v zbirnem centru, so: bela tehnika, odpadna elektronika, odpaden les, avtomobilske gume, tekstil, kovine, različni nevarni odpadki, papir, steklo ter nevarni odpadki iz gospodinjstev.

V mesecu decembru smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in v skladu z veljavno zakonodajo izvedli sortirno analizo odpadkov. Odvzeta sta bila dva reprezentativna vzorca odpadkov. Odpadke smo razvrstili na 25 frakcij in ugotovili, da se med komunalnimi odpadki še vedno pojavljajo odpadki, ki ne sodijo v zeleno posodo. To je predvsem mešana embalaža in biološki odpadki, pohvalno pa je predvsem dejstvo, da v reprezentativnem vzorcu ni bilo prisotne elektronske opreme in nevarnih odpadkov.

Ravnanje z odpadki 2019 1
Sortirna analiza odpadkov NIJZ na Zbirnem centru


Na podlagi terenskih ugotovitev ugotavljamo, da so med komunalne odpadke in mešano embalažo pomešani tudi drugi neprimerni odpadki. V kolikor bomo pri odvozu te odpadke opazili, jih ne bomo odpeljali, ampak jih bomo pustili v posodi za odpadke. Eden od takšnih odpadkov je tudi folija za ovijanje silažnih bal. Folija za ovijanje silažnih bal predstavlja poseben odpadek, ki ni komunalni, prav tako za odpadek ni zagotovljena proizvajalčeva odgovornost. To predvsem pomeni, da mora za njegovo pravilno ravnanje poskrbeti uporabnik. V okviru zbirnega centra lahko povzročitelji te odpadke predate. V kolikor je odpadek ustrezno ločen, se čisti del prevzame brezplačno, onesnažen del (mrežica in notranji del folije) pa v skladu s cenikom prevzemnika. Folijo od bal je prepovedano odlagati v katerokoli posodo za odpadke, saj ne gre za komunalni odpadek, prav tako jo je prepovedano sežigati na prostem in v kurilnih napravah.


V preteklem obdobju smo na lokacijah, kjer smo opažali nelegalno odlaganje odpadkov najprej lokacije počistili in nato postavili obvestilne table, ki prepovedujejo nelegalno odlaganje odpadkov.

Ravnanje z odpadki 2019 2
Okolju in ljudem nevarno odlaganje odpadkov


                                                      Andrej Ilijevec

Vloge za oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva (Laški bilten št.: 76/2020)

Konec junija se je iztekel rok za oddajo vlog za oprostitev plačila odvoza grezničnih gošč za kmetijska gospodarstva. Po pregledu oddanih vlog je bilo ugotovljeno, da več kot polovica upravičencev, ki so že imeli to olajšavo v preteklih treh letih, vloge ni oddala, zato smo v dogovoru z Občino Laško ta rok podaljšali do 31. 12. 2019. Vsem tistim, ki vlog do tega datuma niso oddali, bo Občina Laško za mesec januar 2020 začela z zaračunavanjem omenjene storitve. Javno podjetje Komunala Laško pa bo tem uporabnikom enkrat v obdobju treh let izvedlo odvoz grezničnih gošč.
logotip jp komunala lasko m
                             Bojana Mastnak

Poročilo o kakovosti pitne vode
 za leto 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.

V letu 2019 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.104.045 m3 pitne vode. Vodo smo pridobivali iz 36 izvirov in vrtin. Povprečna izdatnost vseh virov je bila 95 l/s. Distribucija vode je potekala preko 71 vodohranov, 31 črpališč, 255 revizijskih jaškov in po 370 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 5 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 205 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2019

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2019 izvajali vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani notranjega nadzora in državnega monitoringa (vse NLZOH) je bilo odvzetih 172 vzorcev za mikrobiološko in kemijsko analizo pitne vode. Skupni delež neustreznih vzorcev je znašal 3 %. Na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2019 ni bilo potrebno izdati nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško smo poleg navedenega vzorčenja izvajali še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union d. o. o.

V zvezi z mikrobiološko kakovostjo pitne vode pripravlja letno poročilo za posamezno občino tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem poročilu so vključeni tudi tisti porabniki pitne vode, pri katerih se ne izvaja (GJS) oskrbe s pitno vodo, teh pa je v občini Laško 25 %.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2019 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu Codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

Učinkovit sistem kontrole kakovosti pitne vode temelji na načelih politike kakovosti in okoljske politike podjetja Komunala Laško d. o. o., za kar ima podjetje pridobljene in uveljavljene certifikate ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in HACCP.

V primeru pojava neustrezne pitne vode obveščanje poteka preko Radia Celje, spletnih strani Občine Laško in Komunale Laško ter preko oglasnih desk v večstanovanjskih objektih.

V letu 2019 je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

                                                     Komunala Laško

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca