Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2022 (Laški bilten št.: 94/2023)

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je na podlagi pogodbe z Občino Laško, izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.

V letu 2022 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju k uporabnikom distribuirali 1.226.209 m3 pitne vode. Vodo smo v letu 2022 pridobivali iz spodaj navedenih izvirov in vrtin, z navedeno izdatnostjo:
Zajetja Lurd ZB1, ZB2, ZB4 (5,43 l/s), Zajetja Ogeče Z1, Z2, Z3 ZRT (8,21 l/s), Zajetja Borovke Z1,Z2, Z3, Z4, Z5 (7,41 l/s), Zajetja Rudnik Jožefa, Govce (24,2 l/s), Zajetja Kal H3, H5, H6, H7, Z1pri H3, Podomevškov Z1 (11,17 l/s), Zajetje Beli studenec (0,73 l/s), Zajetje Gozdnik (0,12 l/s), Zajetje Mrzlek (0,32 l/s), Zajetje Polana (0,42 l/s), Zajetje Jurklošter šola (2,6 l/s), Zajetje Voluš (0,17 l/s), Zajetje Trije studenci 1,2 (1,341 l/s), Zajetja Globočaj 1,2,4 (2,71 l/s), Trije studenci Vrtina 1 in 2 ca(4,00 l/s), Zajetje Tovsto (0,08 l/s), Zajetje K1 Zidani most (1,42 l/s).

Porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2022

Distribucija vode je potekala preko 71 vodohranov, 32 črpališč, in po ca 375 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 8 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 206 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode. V ta namen smo v letu 2022 izvedli vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), kateri je zajemal notranji nadzor in državni monitoring.

Vzorčenje (NLZOH v letu 2022)
Porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2022 tabela Tabela prikazuje število vzorčenj na posameznem vodovodnem sistemu
 Opomba * (1x vzorec neustrezen, povečano število kolonij pri 22°C)

Iz zgornje tabele je razvidno, da sta bila v letu 2022 dva vzorca vode neskladna, vendar na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2022, ni bilo potrebno izdali nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje.

Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško, smo poleg navedenega – zakonsko obveznega vzorčenja, izvajali tudi interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union d.o.o..

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2022 uspešno opravili re-certifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP.

V letu 2022, je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

V primeru pojava neustrezne pitne vode pitne vode, bomo uporabnike javnega vodovoda Občine Laško obveščali preko radia Celje, spletne strani Občine Laško in JP Komunale Laško, ter preko oglasnih desk.

                                Ivan Verbovšek

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2022 (Laški bilten št.: 94/2023)