Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Laško, na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Ur. List RS 98/15, 76/17, 81/19), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, novelacije operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18, 22/19) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), objavljanoimage

 

J A V N I P O Z I V
za subvencioniranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Laško 
za leto 2020


1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega poziva: je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN) 

3. Pogoji sofinanciranja: 
Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.

4. Merila in kriteriji: za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne:
Velikost MKČN in funkcija objekta za katerega se odpadne vode čistijo, doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18, 22/19)

5. Določitev višine subvencioniranja:
- do vključno 6 PE 600 EUR;
- od vključno 7 do vključno 10 PE 1.000 EUR;
- od vključno 11 do vključno 20 PE 1.200 EUR.
Višina sredstev se določi na podlagi izkazovanja dokumentacije, računov in predložitve dokazne dokumentacije o namenu objekta (stanovanjska) po sprejetem Pravilniku (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

6. Višina sredstev za leto 2020: 10.000,00 EUR

7. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

8. Način prijave in oddaje: 
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana do 31.10.2020. Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

9. Rok poziva: poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

10. Izid poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep vodje oddelka. Z upravičencem bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 05 in 03 7338 714 (Andrej Kaluža in Luka Picej).

Številka: 41010-20/2020 
Datum: 25.3.2020 


Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško


Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
Prijavni obrazec

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav