Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Komunala Laško pridobila certifikat po standardu ISO 14001:2004

Septembra sta bili v podjetju Komunala Laško s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljeni recertifikacijska presoja po standardu ISO 9001 in certifikacijska presoja po standardu ISO 14001, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da je v podjetju uveden sistem vodenja, skladen z zahtevami standarda ISO 14001. Pred pridobitvijo certifikata smo v podjetju uspešno opravili seminar za notranje presojevalce po standardu ISO 14001, izvedli notranjo presojo ter opravili začetno presojo, s katero je bila ugotovljena pripravljenost našega sistema na certificiranje po tem standardu. Uspeh je rezultat dela in prizadevanj vseh zaposlenih v podjetju.

Javno podjetje Komunala Laško s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k urejenemu in čistemu okolju, saj skrbi za ravnanje z odpadki, vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in javne razsvetljave, vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost in upravlja z nepremičninami.

Kot podjetje smo se zavezali, da bomo z doslednim izvajanjem sistema ravnanja z okoljem zagotavljali nenehne izboljšave in izkazovali trajno zavezanost za varovanje okolja ter preprečevali onesnaževanja in druge negativne vplive na okolje. To bomo dosegli s prepoznavanjem in vrednotenjem vplivov na okolje ter izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev, povezanih z okoljskimi vidiki, ki so posledica delovanja podjetja. Prizadevamo si za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Pri načrtovanju novih dejavnosti izbiramo tehnične rešitve, ki so okoljsko učinkovite. Sistem ravnanja z okoljem je vgrajen v vse procese našega podjetja in se v njih tudi razvija. Okoljsko politiko uresničujemo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji in zainteresirano javnostjo. Izhodišča in okvirni cilji okoljske politike so: racionalna porabo energentov, zmanjševanje količin odpadkov, preprečevanje negativnih vplivov na okolje, zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov, izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih o varovanju okolja, obveščanje in ozaveščanje pogodbenih partnerjev in zainteresirane javnosti o varovanju okolja in okoljski problematiki, dosledno spremljanje in upoštevanje zakonskih in drugih predpisov ter zahtev s področja varstva okolja ter nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Z vami in za vas bomo še naprej ODGOVORNI do OKOLJA.

iso-obvestilo1
Tomaž Novak, direktor Komunale Laško

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Komunala Laško pridobila certifikat po standardu ISO 14001:2004