Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Gospodarjenje z odpadki

poteka na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, Odloka o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško ter na podlagi sklenjenih pogodb o zbiranju in odvozu odpadkov s strani pravnih oseb. Dejavnost se izvaja glede na nastalo količino odpadkov in zahteve občanov.

V sistem rednega odvoza odpadkov je vključena pretežna večina vseh gospodinjstev v občini. Z optimizacijo poti rednega odvoza odpadkov bomo zajeli tudi vsa tista gospodinjstva na podeželju, kjer je odvoz še racionalen in tehnično izvedljiv. Nadaljevalo se bo zbiranje:
• biološko razgradljivih odpadkov v urbano naseljenih območjih blokovne gradnje in mestnem jedru ter v preostalem delu Laškega z okolico in Rimskih Toplic
• kosovnih odpadkov,
• embalaže
• mešanih komunalnih odpadkov.
Kompostiranje z EM Tehnologijo v komunlnem podjetju Laško 001
S 15. 9. 2012 smo morali zapreti deponijo nenevarnih odpadkov Strensko. Izvajati se bodo pričela zapiralna dela deponije, ki morajo biti zaključena do 31. 12. 2013

Posebno pozornost bomo posvečali osveščanju in informiranju občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov in s tem posledično o zmanjševanju količin odpadkov predvidenih za nadaljnjo predelavo in odlaganje. Še posebej pa bomo spodbujali gospodinjstva na območjih individualne poselitve in podeželju za kompostiranje bioloških odpadkov na domačem vrtu. Preostanki mešanih komunalnih odpadkov se bodo po obdelavi na sortirnici vozili na RCERO Celje z lastnimi kapacitetami.

Aktivirana je kompostarna, kjer se kompostirajo biološko razgradljivi odpadki in zeleni obrez ter se izvaja biološka stabilizacija težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov.

Kljub temu bo posebno pozornost potrebno nameniti aktivnostim za še dodatno zmanjševanje količin izvornih odpadkov (kompostiranje doma, koriščenje ekoloških otokov in rumene posode).
nasproti pekarne Vudrag
Dokumentacija:
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Laško
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 61/11)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 61/11)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS št. 110/07)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 106/06)
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 34/08)
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01)
Uredba o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
(Uradni list RS, št. 78/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj
(Uradni list RS, št. 25/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 70/10)
Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
(Uradni list RS št. 104/09)
Uredba o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
(Uradni list RS št. 29/10)
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS št. 3/10)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS št. 39/10)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
(Uradni list RS št. 105/08)
Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
(Uradni list RS, št. 80/2011)
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS št. 78/06)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS št. 72/07)
Uredba o spremembi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS št. 32/09)
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 37/11)
Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
(Uradni list RS št. 34/08)
Zakon o varstvu okolja (prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS, št. 39/06)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS št. 70/08)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS št. 108/09)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS št. 94/07)
Uredba o odpadkih
(Uradni list RS št. 103/11)
Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško
(Uradni list RS št. 80/11)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Gospodarjenje z odpadki